Comments on Mythical Astronomy Threads on Ogień i Lód Forum, Part I

translated by Bluetiger

IMG_20170718_225214_processed

artwork by LmL

***


Czy George R.R. Martin pisze współczesną mitologię? – wstęp do Mitycznej Astronomii Ognia i Lodu.

ENG: Is George R.R. Martin writing modern mythology? – an introduction to The Mythical Astronomy of Ice and Fire.

A thread for discussion about translation of LML’s George R. R. Martin is Writing Modern Mythology essay. The translation to Polish by Bluetiger and Mou can be found here.

***

Started on the 2nd July 2016, the very first Mythical Astronomy thread in Polish:

George R.R. Martin pisze współczesną mitologię.

Comments:

1. By WielkiMou, 3rd July 2016

Jako, że byłem jednym z tłumaczy to powinienem chyba coś powiedzieć 😉

Powiem więc, że w najmniejszym stopniu nie zdziwię się jeśli uznacie tę koncepcję za dziwną lub zwyczajnie głupią. Jeśli mam być szczery, z początku miałem podobne odczucia. Przemogłem się i uważam, że przynajmniej kilka z założeń tej serii esejów jest na pewno prawdziwych. Reszta wydaje mi się bardzo prawdopodobna. Nie wiem jednak czy komukolwiek będzie chciało się to przeczytać, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mogą to być bzdury i kompletnie nietrafione wnioski. Uznałem jednak, że teoria jest na tyle ciekawa, że warto ją przełożyć, bo może znajdzie ta choć jedna osoba, która spojrzy przez to na Pieśń z innej strony. Zdaję sobie też sprawę, że zdania o drugim Księżycu, którego zniszczenie wywołało Długą Noc rzucane bez większego (lub żadnego) poparcia w tekście są głupie. Niemniej nie o tym był ten esej. Tekst o dowodach i tezach teorii jest w trakcie tłumaczenia. W tym najważniejsza jest chyba Metodologia, bo ciężko pokazywać interpretację Pieśni metodami, których ktoś może nie znać (choć nawet bez tego można sobie poradzić). Pozostaje mi więc polecić całą teorię, powiedzieć, że nie jest tak szalona jak z pozoru się wydaje i podziękować Bluetigerowi (bo to on wykonał większą część roboty 😉 )

In English:

Since I was one of the translators¹, I think I should say something here 😉

So, I’ll say that I won’t be in the slightest surprised if you’ll consider this idea weird or simply stupid.

Truth be told, in the beginning I had similar feelings. I’ve overbeared myself and I’m sure that at least few of this essay series’ assumptions are indeed correct. The rest seems to be very likely. I don’t know if anybody will bother reading this, especially since it might all be rubbish and the conclusions might be completely wrong. But, I’ve decided that the theory is so interesting that it’s worth to translate it, because maybe there’ll be some person that’ll start to look at ASOIAF in a new way thanks to it. I do understand that sentences about the Second Moon, the destruction of which caused The Long Night, thrown in without any textual evidence are stupid. But that’s not what this essay was about. Text about the evidence and thesis of this theory is being translated right now. Here, the methodology is the most important, since it’d be hard to show ASOIAF being interpreted using methods that might be unknown to many (even though one can manage without them). So, the only thing that remains for me to do is to recommend the entire theory and say that it’s not as outlandish as it migh appear. And to thank Bluetiger (as he was the one to do the lion’s share of the work 😉 )

***

Actually, it was my friend Mou who convinced me to translate Mythical A. and publish it on Polish forum ‘Ogień i Lód’. He mentioned this idea in a Facebook conversation with me, on the 30th June 2016, while convincing me to join the board in question.

BT: ‘Czy warto mieć konto na OiL ?’

Is it worth it to have an account on OiL (Ogień i Lód forum)’

Mou: ‘Ja polecam. Bardzo świetni ludzie. I możesz przedstawić tam teorię astronomiczną, bo chyba nikt jej nie zna’

‘I recommend it. Great people there. And you can present the astronomical theory, as I guess that no one knows it there’

BT:  ‘Trochę dziwnie ledwo co dołączyć i wygłaszać jakieś dziwne teorie. można skończyć jak PJ na Wetseros.org’

‘It’d be a bit weird to start spot some strange theories just after having joined. You can end up like PJ (Preston Jacobs) on Westeros.org’

Mou: ‘Nie skończysz’

‘You won’t end up like him’

BT: ‘hmmmmmmmmmmmmmmm’

Mou: ‘Ale możesz poczekać.’

‘But you can wait’

BT: ‘trzeba wymyślić jakiś nik. nick’

‘We have to come up with some nik(sic). Nick.’

Mou: ‘Ja chciałbym najpierw je poznać, żeby móc dyskutować. Nie jestem w tym dobry 😉 Wiesz, moglibyśmy w sumie razem opracować jakiś post na jakieś 2000 słów, po krótce wyjaśniający o co w tej teorii chodzi. Dla tych co nie znają angielskiego, choć jakieś 90% forum go zna’

‘It’d prefer to get to know them before starting to discuss [them – Mythical Astronomy essays]. I’m not good at it. You know, in fact, we could develop some post together, about 2000 words, explaining in a nutshell what the h*** is this theory about. For those who don’t know English, even though about 90% of the forum knows it.’

BT:  ‘Możemy tak zrobić. Rok temu dostałem oficjalne pozwolenie LmLa na przetłumaczenie Astronomy. ale jakoś nigdy tego nie zrobiłem’

‘We can do so. Year ago I’ve received LmL’s official permission to translate Astronomy. But somehow, I never did it.’

Mou:  ‘Może mógłbym też pomóc… To trochę potrwa, ale czasu na wakacjach jest sporo. Choć na OiL najlepiej wrzucić wyjaśnienie teorii na jakieś 3000 słów, nie więcej. Ja na razie czasu mam mnóstwo, więc mogę pomóc. No i chciałbym poznać opinie użytkowników Ognia i Lodu na ten temat.’

‘Maybe I could help too… That’ll take some time, but during holidays there’s much time. Though, it’d be better to throw an explanation of the theory, 3000 words long, not more on OIL. Now I have plenty of time, so I can help. And, I’d like to see the opinions of OIL users on this topic [Mythical Astronomy].’

[…]

Mou: ‘A teraz pomyślmy czy robimy coś z tą astronomią, bo jeśli tak to chciałbym dzisiaj zacząć, a jeśli nie, no to chciałbym zająć się czymś innym.’
‘And now let’s think if we’re doing sth with this astronomy today, because if yes, I’d like to start today, and if no, I’d like to do sth else.’
BT: ‘Może przesłucham sobie początku’
‘Maybe I’ll re-listen the beginning [of Mythical A.]’
[…]
‘Chociaż moim zdaniem ‘GRRM is writing modern mythology’ jest wstępem’
‘Though, in my opinion GRRM is writing modern mythology’ itself is an introduction’
[in reponse to Mou’s previous question, if we should write an introduction to Mythical Astronomy]
Mou: ‘Pytanie czy chcielibyśmy tłumaczyć czy tylko skrócić/streścić/zarysować (niepotrzebne skreślić) teorię.’
‘The question is, do we prefer to translate it or just shorten/summarise/draft (underline the corect one)’
[few minutes of talking about other topics, like football, WesterosCraft etc.]
BT: ‘W sumie można by zacząć Astronomy’
“Well, we could start Astronomy’
 Mou: ‘I w porządku. Pytanie co robimy.’

‘All right. The question, what are we doing?’

BT: ‘Trzeba jakoś ciekawie zacząć. Coś sensacyjnego, w stylu Czy historia którą znamy to kłamstwo?’

‘We have to start with something interesting. Something sensational, like ‘Is the history we know a lie?’

Mou: ‘Czyli post skracający ? Lepiej nie, lepiej rzeczowo, bo jak dasz coś sensacyjnego to naprawdę potraktują jak wariata.’

‘So, a summary post? Better not, it’s better to have something substantive, because if you give something sensational, they’ll treat you like a madman.’

BT: ‘W sumie Preston źle skończył’

‘Well, Preston did end up badly’

Mou: ‘Na OiL i tak przeczytają i rozważą, ale lepiej nie starać się wzbudzać sensacji’

‘On OIL they’ll read it anyway, and consider and it’s better not to stir up’.

[long chat while translating]

BT: [A message sent to LML]

By the way, LmL I’ve recently started translating your essays to Polish with a friend, and George R.R. Martin is writing modern mythology is nearly ready. When it’s done, I’d like to publish it on the biggest ASOIAF forum in Poland, the ‘Ogień i Lód’ http://www.ogienilod.in-mist.net/

Are you OK with that, of course you’ll get all credit for it?

BT: LML – Wow, yeah I’m okay with that! A little blown away, more than a bit grateful, and definitely ok with it. It’s awesome how enthusiasm for ASOIAF has spread to so many countries. It makes sense when you consider that George has pulled from mythology from all around the world. Let me know how it goes!

‘Dostałem odpowiedź’

‘I got response’

[On the 2nd July 2016]

BT: ‘sprawdź czy się wszstko skopiowało sorry nie to’

[After finishing translation]

‘Check if everything’s copied.  Sorry. Not this.’

Mou: ‘Chcesz publikować to dzisiaj ?’

‘You want to publish it today?’ 

BT: ‘Wieczorem’

‘Evening’

[After publishing it, 11 pm.]

Mou: ‘ Pierwsza osoba skomentowała, że jej się podoba i choćby dla niej warto dalej pracować 😉

‘The first person’s commented, that he likes it and it’s worth to keep working [on translation] even if only for him’

***


2. By Mya Stone, 3rd July 2016:

Świetna robota! Dzięki wielkie za tłumaczenie 😉

Dla mnie jest ono szczególnie ciekawe, bo jako osoba słabo znająca język angielski nie czytam teorii na zagranicznych forach. Bardzo interesujące podejście do zagadnienia jakim jest twórczość Mistrza. Mam mnóstwo pytań i przemyśleń, ale muszę to sobie poukładać. Doszłam też w swoich analizach do kilku wniosków, które mogą być sprzeczne z tekstem powyżej. Przytoczę je kiedyś, jak przebrnę przez moje kilka zeszytów notatek. Ponadto pewnych rzeczy nie mogę porównywać, bo nie znam się np. na astronomii na tyle dobrze, żeby wnioski były spójne i logiczne. Ale nie o tym teraz.

Proces twórczy George’a i jego ogromny, monstrualny, szczegółowy warsztat w świetle przetłumaczonej teorii to dla mnie kosmos. O ile rzeczywiście nie wygląda to tak: a rzucę sobie taką legendą, może kiedyś się przyda 😉

Za te kilkanaście lat, kiedy p.Martin zakończy cykl bardzo chętnie bym ujrzała książki z podobnym analizami. Ponadto pewne teorie z naszego forum też warto by opublikować 😉 Bo nie wszystko pokryje się z rozwiązaniami z Pieśni, a przemyślenia niektórych osób i pomysły na jakie wpadły zasługują na to, by nie przepadły 😉

Dziękie wielkie jeszcze raz za ogrom pracy włożonej w tłumaczenie! 😉

Ps. a co do mitu o księżycu-jajku ze smokami w środku, to mógł być to statek kosmiczny 😉

In English:

Great job! Huge thanks for the translation! 😉

It was especially interesting for me, since as a person who doesn’t know English very well, I don’t read the theories on foreign forums. [Mythical Astronomy] A very interesting approach to the topic of Master [GRRM] ‘s work. I’ve got many questions and thoughts, but I have to neaten them first. And in my analysis I’ve arrived at few conclusions contradictory to the text above. I’ll bring them up, when I go through my few notebooks worth of notes. And I can’t compare few things [from MA with Mya’s own theories], as I don’t know enough about astronomy for my conclusions to be consistent and logical.

George’s creative process and his huge, monstrual, detailed craftsmanship, in thelight of this translated theory is cosmic for me. Unless, it works like this: oh, let’s throw in a legend, maybe it’ll be useful later.

In a dozen or so years, when Mr. Martin finishes the series, I’d gladly see some books with similar style analysis. And, some theories from our forum are worth publishing. 😉 Because not all of them will coincide with the resolutions in ASOIAF, yet thoughts of some folks and their ideas deserve to not be forgotten.

Once again, huge thanks for the tremendous effort put into translating! 😉

Postscriptum: When it comes to the moon-egg with dragons inside, it could have been a spaceship 😉

***


3. by Il Biondo, 3rd July 2016:

Dzięki stokrotne za ogrom pracy włożony w tłumaczenie tej analizy. Lektura bardzo pouczająca. Chociaż staram się śledzić zagraniczny fandom, to jakimś trafem ten esej mi umknął. Cieszę się, że znalazł się u nas.

Wbrew pozorom teza, iż GRRM pisze współczesną mitologię nie wydaje mi się aż tak odjechana. Campbell i jego pomysły docierają do coraz szerszej grupy twórców, stanowiąc kanwę pod nowe opowieści. Zastanawia mnie jedno. Do tej pory uważałam, że GRRM po prostu wykorzystywał tę mitologiczną konwencję by w wiarygodny sposób przedstawić nam sposób myślenia ludzi wieków średnich bardziej niż celowo kreować współczesny mit (np. to, jak GRRM kreuje wizerunek “dziwacznego” wschodu w mentalności westerozjan).
Być może jest to efekt uboczny sagi, tj. myślenie o niej uczyniło ją współczesnym mitem… właśnie dzięki zawarciu tej symboliki, która była pierwotnie zatrudniona w sadze w innym celu? ;) Wiem, skutek taki sam, ale nurtuje mnie co sam autor o tym myśli. No nic, czekam z niecierpliwością na dalszy ciąg i jeszcze raz dziękuję za przyniesienie tej teorii tutaj.

In English:

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.